پلاس باسیم (5 کانال) پلاس لایت باسیم (1 کانال)
دزدگیر اماکن آیومکس دزدگیر اماکن آیومکس

پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن آیومکس پلاس

 • دزدگیر اماکن آیومکس ارسال رایگان به سراسر کشور

 • 5 ۵ 98

۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱۵ % ۷,۴۲۸,۰۰۰ تومان

۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱۶ % ۶,۹۳۸,۰۰۰ تومان

پلاس باسیم (5 کانال) پلاس لایت باسیم (1 کانال)
دزدگیر اماکن آیومکس دزدگیر اماکن آیومکس

پکیج استاندارد دزدگیر اماکن آیومکس پلاس

 • دزدگیر اماکن آیومکس ارسال رایگان به سراسر کشور

 • 5 ۵ 44

۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۴ % ۸,۵۲۵,۰۰۰ تومان

۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴ % ۸,۰۳۵,۰۰۰ تومان

پلاس باسیم (5 کانال) پلاس لایت باسیم (1 کانال)
دزدگیر اماکن آیومکس دزدگیر اماکن آیومکس

پکیج حرفه ای دزدگیر اماکن آیومکس پلاس

 • دزدگیر اماکن آیومکس ارسال رایگان به سراسر کشور

 • 5 ۵ 35

۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۱۳ % ۹,۵۲۵,۰۰۰ تومان

۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۱۲ % ۹,۴۲۵,۰۰۰ تومان

7 کانال با لوازم باسیم 3 کانال با لوازم باسیم
دزدگیر اماکن آیومکس دزدگیر اماکن آیومکس

پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن آیومکس

 • دزدگیر اماکن آیومکس ارسال رایگان به سراسر کشور

 • 5 ۵ 30

۵,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۱۲ % ۶,۳۱۳,۰۰۰ تومان

۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۱ % ۵,۸۱۳,۰۰۰ تومان

7 کانال با لوازم باسیم 3 کانال با لوازم باسیم
دزدگیر اماکن آیومکس دزدگیر اماکن آیومکس

پکیج استاندارد دزدگیر اماکن آیومکس

 • دزدگیر اماکن آیومکس ارسال رایگان به سراسر کشور

 • 5 ۵ 60

۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱ % ۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان

۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰ % ۶,۹۱۰,۰۰۰ تومان

7 کانال با لوازم باسیم 3 کانال با لوازم باسیم
دزدگیر اماکن آیومکس دزدگیر اماکن آیومکس

پکیج حرفه ای دزدگیر اماکن آیومکس

 • دزدگیر اماکن آیومکس ارسال رایگان به سراسر کشور

 • 5 ۵ 35

۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰ % ۸,۴۱۰,۰۰۰ تومان

۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۹ % ۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان